100 Popular kayastha Surnames Or Last Names

Kayastha surnames & caste list 2022 Updated. List of North Indian Kayasthas, Orissa and Assam Kayasthas, Maharashtra surname, Bengali Kayastha Surnames, South Indian Kayastha Surname, Daman Diu/ Goa, Kayastha Surname, Punjab Kayastha Surname, Rajasthan Kayastha Surname,Madhya Pradesh Kayastha Surnam and Gujrat Kayastha Surname

kayastha surnames & caste list

kayastha surnames
kayastha surnames

List of Gujrat Kayastha Surname

Native to Gujrat

 1. Balmiki
 2. Chandraseni Kayastha Prabhu
 3. Mehta
 4. Surajdhwaj
 5. Vallabhi
 6. Vallabhji

Don’t Miss : Brahmin Surnames List

List of Madhya Pradesh Kayastha Surname

Native to M.P

 1. Asthana
 2. Gaur
 3. Khare
 4. Saxena
 5. Srivastava(also Khare)

List of Rajasthan Kayastha Surname

Native to Rajasthan only and not Gujrat

 1. Bhatnagar
 2. Gaur
 3. Mathur
 4. Mavekadanvas
 5. Nandan
 6. Pacholi
 7. Phuttu
 8. Prasad
 9. Sambhare
 10. Sarbhan
 11. Shastri
 12. Srivastava Guttu

List of Punjab Kayastha Surname

Native to Punjab

 1. Bakshi
 2. Bisaria
 3. Choudhary
 4. Dutta
 5. Gotriy Kayastha
 6. Govil
 7. Hajela
 8. Johari
 9. Kashyap
 10. Lahiri
 11. Nagpal
 12. Raizada
 13. Rawat
 14. Sinha
 15. Vidyarthi

List of Daman Diu/ Goa, Kayastha Surname

 1. Davane
 2. Keelen
 3. Pathare

List of South Indian Kayastha Surname

Native to Tamil Nadu and Andhra Pradesh only

 1. Bal
 2. Karnik
 3. Kayasha
 4. Menon
 5. Menon
 6. Mudaliar
 7. Naidu
 8. Nair
 9. Naydu
 10. Nayyar
 11. Pillai
 12. Pilley
 13. Raju
 14. Raman
 15. Rao
 16. Reddy

List of Bengali Kayastha Surnames

Native to West Bengal

 1. Mejia
 2. Bala
 3. Bhokto/ Bhakto
 4. Bishal
 5. Chatai
 6. Chon
 7. Dinda
 8. Doripa
 9. Ghora/ Ghorai/ Ghorami
 10. Ghoshmaulik
 11. Hati
 12. Hatyal/ Hatial
 13. Kangshabani/Kongsoboni/Kangsoboni/Kongshoboni
 14. Kanjal
 15. Kanra
 16. Khawas/Khaoas
 17. Kuila
 18. Kuiree
 19. Kunjal
 20. Lodh
 21. Malakar/ Mal
 22. Maschatak
 23. Midda
 24. Mol/ Mal
 25. PaRu
 26. Paira
 27. Paniya
 28. Panja
 29. Piri/ Paria
 30. Pramanik
 31. Pranam
 32. Samajpoti/Samajpati
 33. Sau
 34. Shit
 35. Shrongi/ Shorongi
 36. Simlai,
 37. Sui
 38. Sutradhar/ Sutrodhor
 39. Tar

List of Maharashtra surname

Native to various regions of Maharashtra

 1. Adhikari
 2. Apte
 3. Chandra Seniya
 4. Chitnavis
 5. Chitre
 6. Chowil
 7. Dalvi
 8. Dawalkar
 9. Deshmukh
 10. Deshpande
 11. Dighe
 12. Donde
 13. Gadkari
 14. Gupte
 15. Hazirnarsis
 16. Jaywant
 17. Karkhanis
 18. Karore
 19. Khyadya
 20. Kotnis
 21. Kulawkar
 22. Kulkarni
 23. Mathrey
 24. Mohite
 25. Mokasi
 26. Nadkar
 27. Pathare
 28. Pathekar
 29. Pharnase
 30. Pharnis
 31. Polanis
 32. Pradhan
 33. Raje
 34. Samarth
 35. Sangle
 36. Shreedh
 37. Sowankar
 38. Sule
 39. Tamhane
 40. Thackeray
 41. Trivakraje
 42. Tungare
 43. Vanis
 44. Wamanraje
Also Read This ๐Ÿ‘‰   Popular surnames - Top 100 Most Common Last Names in the United States

List of Orissa and Assam Kayasthas

Native to Orrisa and Assam

 1. Baid
 2. Barva
 3. Bihiyar
 4. Chakravarty
 5. Kanungo
 6. Mahanti/Mohanty
 7. Mohanti
 8. Naidu
 9. Pataskar
 10. Patnaik

List of North Indian Kayasthas

Native to Uttar Pradesh and Bihar

 1. Asthana
 2. Balmiki
 3. Bhatnagar
 4. Gaur
 5. Karna
 6. Mathur
 7. NIgam
 8. Saxena
 9. Srivastava
 10. Suradhwaja