Comprehensive List of Patel Surnames: Kadva, Leuva, and Koli Patel Surname List

patel surname list – Below is the list of some Kadva Patel Surnames: A To Z patel surname list. patels are known as teachers, priests, and protectors of sacred learning.

patel surname list – LEUVA PATEL’S DIFFRENT SURNAMES

The surname “Patel” is one of the most common surnames among the Leuva Patel community, which is a subgroup of the wider Patel community in India. However, it’s important to note that surnames can vary greatly within any community due to factors such as regional differences, family lineage, and personal choices.

PATEL surname caste List Patel community
PATEL surname caste List Patel community

patidar surname list, kadva patel surname list, patel surname list in gujarati, patel caste surname list,
leuva surname, kadva patel gotra list, koli patel surname list, gujarati patel surname, kanbi patel surname list, leuva patel kuldevi and leuva patel samaj or many more (શ્રી સમસ્ત લેઉવા પટેલ સમાજ ) patel caste list in gujarat.

List of Surnames in Patel Caste [Complete List of Surnames]

all gujarati surname list Like patel gotra list, kathiyawadi surname list and gujarati surnames starting with a to z.

leva patel surname list – A

 1. AADROJA
 2. AAJOLIYA
 3. AAKHAJA
 4. AAKOLA
 5. AALODARIA
 6. AALODRA
 7. AALONDRA
 8. AAMBALIYA
 9. AANJA
 10. AANJOLIYA
 11. AANKELA
 12. AANKOLA
 13. AASARAVA
 14. ACHADIYA
 15. ADHADUK
 16. ADHERA
 17. ADODARIYA
 18. ADROJA
 19. AEDAPARA
 20. AEVIYA
 21. AGHARA
 22. AGHERA
 23. AGOLA
 24. AKAVLIYA
 25. AMBANI
 26. AMRUTIYA
 27. ANDARPA
 28. ANDIPARA
 29. AODHAVIUYA
 30. AODIYA
 31. ARAVADIYA
 32. ARDESHANA
 33. ARNIYA

kadva patel surname list – B

 1. BUTANI
 2. BUDASANA
 3. BUD
 4. BORSANIYA
 5. BORIGADHA
 6. BORASANIYA
 7. BOPALIYA
 8. BOKARAVADIYA
 9. BODAR
 10. BODA
 11. BHVANI
 12. BHUVA
 13. BHUT
 14. BHUGANI
 15. BHORANIYA
 16. BHOJANI
 17. BHIMANI
 18. BHILA
 19. BHESDADIYA
 20. BHDASANA
 21. BHDANIYA
 22. BHAYANI
 23. BHAVANAGARI
 24. BHATVADIA
 25. BHATIYA
 26. BHATAVADIYA
 27. BHATASANA
 28. BHARANI
 29. BHANVADIYA
 30. BHANGNECHA
 31. BHANGANECHA
 32. BHANAVADIYA
 33. BHANAPARA
 34. BHALODIYA
 35. BHALODI
 36. BHALANI
 37. BHAGAI
 38. BHADJA
 39. BHADANIYA
 40. BERA
 41. BEDIYA
 42. BECHRA
 43. BECHARA
 44. BAVARVA
 45. BAVARIYA
 46. BAVARIA
 47. BATHANI
 48. BAROCHIYA
 49. BARIYA
 50. BARASHIYA
 51. BARASARA
 52. BARAIYA
 53. BAPODARIYA
 54. BANUGARIYA
 55. BANGARIYA
 56. BAKORIYA
 57. BAKORI
 58. BAJADIYA
 59. BAFLIPARA
 60. BADODARIYA

leuva patel surname list – C

 1. CHOVATIYA
 2. CHOPADA
 3. CHOKHLIYA
 4. CHODHARI
 5. CHIKHALIYA
 6. CHIKANI
 7. CHIDARODA
 8. CHHTRALA
 9. CHHATROLA
 10. CHAROTRA
 11. CHAROLA
 12. CHAPLA
 13. CHAPDIYA
 14. CHAPANI
 15. CHAPADIYA
 16. CHANTASANIYA
 17. CHANIYARA
 18. CHANGELA
 19. CHANEPARA
 20. CHANDROLA
 21. CHANDRALA
 22. CHANDRAKALA
 23. CHANCHADIYA
 24. CHADSANIYA
 25. CHADASANIYA
 26. CHADANIYA

patel surname list – D

 1. DULIYA
 2. DUDIYA
 3. DUDASIYA
 4. DUDANI
 5. DOLIYA
 6. DINAN
 7. DHUSARIYA
 8. DHUMALIYA
 9. DHULIA
 10. DHULASIYA
 11. DHUJARIYA
 12. DHUDIYA
 13. DHUDASIYA
 14. DHRASOTIYA
 15. DHORIYANI
 16. DHORIYA
 17. DHOL
 18. DHINGANI
 19. DHARSANDIA
 20. DHANEJA
 21. DHAMAT
 22. DHADHANIYA
 23. DETROJA
 24. DETHRIYA
 25. DESAI
 26. DEPANI
 27. DELVADIYA
 28. DEKIVADIYA
 29. DEDANIYA
 30. DEDAKIYA
 31. DAVADA
 32. DASADIYA
 33. DARANIYA
 34. DARA
 35. DANGROSIYA
 36. DALSANIYA
 37. DADHASANA
 38. DADHANIA
 39. DABARIYA

patel surname – E

 1. ESOTIYA

gujarati surnames – F

 1. FULTARIYA
 2. FULETRA
 3. FINAVICHA
 4. FINAVA
 5. FEKAR
 6. FEFAR
 7. FALDU
 8. FALADADHIYA
 9. FADADU

patel belongs to which caste – G

 1. GUNJARIYA
 2. GUDLIYA
 3. GOVANI
 4. GOTHI
 5. GORIYA
 6. GOR
 7. GOPANI
 8. GONDHA
 9. GOLANI
 10. GOL
 11. GONDALIYA
 12. GOJARIYA
 13. GODVANI
 14. GODHAVIYA
 15. GODHATRA
 16. GODHASARA
 17. GODHANI
 18. GIRAGHARIYA
 19. GHUMALIYA
 20. GHUJARIA
 21. GHODASARA
 22. GHETIYA
 23. GHAVNA
 24. GHATODIYA
 25. GHAGHRA
 26. GATHIYA
 27. GARMOR
 28. GARDHARIYA
 29. GARALA
 30. GANGADIYA
 31. GAMI
 32. GAMBHAVA
 33. GAMBHA
 34. GALANI
 35. GADHIA
 36. GADARA
 37. GABARI

kadva patel matrimony – H

 1. HULANI
 2. HUDKA
 3. HOTHI
 4. HIRPARA
 5. HIRANI
 6. HINSU
 7. HINSHU
 8. HINGRAJIYA
 9. HEDPARA
 10. HEDAPARA
 11. HATANIYA
 12. HARKHEDI
 13. HARANIYA
 14. HANSOTIYA
 15. HANSHLIYA
 16. HANSHALPARA
 17. HANSHALIYA
 18. HALVADIYA
 19. HALPARA
 20. HAJIPARA
 21. HADVANI

gujarati surnames list – I

 1. ISHATIYA

gujarati surnames castes – J

 1. JULASANA
 2. JOTASANA
 3. JIVANI
 4. JITHRA
 5. JINJA
 6. JETPARIYA
 7. JETHALOJA
 8. JETANI
 9. JEKIVANIYA
 10. JAVIYA
 11. JAVIA
 12. JATISANIYA
 13. JATAKIYA
 14. JASAPARA
 15. JASANI
 16. JARSANIYA
 17. JANJRUKIYA
 18. JALARIYA
 19. JAKHNIYA
 20. JAKASANIYA
 21. JAGODARA
 22. JAGANI

leva patel caste – K

 1. KVADIYA
 2. KUNDARIYA
 3. KUNDALIYA
 4. KUKADIA
 5. KUDARIYA
 6. KUDARI
 7. KUDANI
 8. KUDALIYA
 9. KOTHIYA
 10. KOTHADIYA
 11. KOTADIYA
 12. KORINGA
 13. KORADIYA
 14. KOARAVDIYA
 15. KIKANI
 16. KHOKHAL
 17. KHIRASARIYA
 18. KHAVADIYA
 19. KHARED
 20. KHANT
 21. KHANPARA
 22. KHADUVALA
 23. KHACHAR
 24. KAVATHIYA
 25. KAVAT
 26. KAVAR
 27. KAVADIYA
 28. KATHROTIYA
 29. KATARIYA
 30. KASUNDRA
 31. KASOTIYA
 32. KASIPARA
 33. KASETIYA
 34. KARSANIYA
 35. KARETIYA
 36. KARDANI
 37. KARAVADIYA
 38. KANTESARIYA
 39. KANTARIYA
 40. KANSAGARA
 41. KANJIYA
 42. KANGRASIYA
 43. KANERIYA
 44. KANANI
 45. KAMARIYA
 46. KAMANI
 47. KALOLA
 48. KALAVADIYA
 49. KALARIYA
 50. KAKASANIYA
 51. KAKANIYA
 52. KAKADIYA
 53. KAILA
 54. KAGTHARA
 55. KADVANI
 56. KADTHI
 57. KADIVAR
 58. KADEVAR
 59. KADCHHI
 60. KACHROLA
 61. KACHARIYA

gujrati surnames – L

 1. LORIYA
 2. LOHIYA
 3. LODARIYA
 4. LIMBHANI
 5. LIKHIYA
 6. LANGNECHA
 7. LANDHNOJA
 8. LAMBHIYA
 9. LALANI
 10. LALAKIYA
 11. LAKHTARIYA
 12. LAKHDHRIYA
 13. LAKHANI
 14. LAGNECHA
 15. LADPARA
 16. LADOLA
 17. LADANI
 18. LABKAMNA

patel comes under which caste – M

 1. MUNJAPARA
 2. MUNDADIYA
 3. MOTKA
 4. MOTERIYA
 5. MOTAKO
 6. MORJARIYA
 7. MORI
 8. MORDIYA
 9. MOKANI
 10. MODIYA
 11. MINJROLA
 12. MINIPARA
 13. MEVA
 14. METHANIYA
 15. METALIYA
 16. MERJA
 17. MENPARA
 18. MENDAPARA
 19. MEGHPARA
 20. MATHOLIYA
 21. MATHASODIYA
 22. MATARIYA
 23. MATALIYA
 24. MASAT
 25. MARVANIYA
 26. MARVADIYA
 27. MARSONIYA
 28. MARADIYA
 29. MANVAR
 30. MANUSURIYA
 31. MANJARIYA
 32. MANDAVIYA
 33. MANAVADARIYA
 34. MALVANIYA
 35. MALLI
 36. MALASNA
 37. MAKWANA
 38. MAKHSANA
 39. MAKHESANA
 40. MAKHASANA
 41. MAKHANASA
 42. MAKATI
 43. MAKASANA
 44. MAKADIYA
 45. MADVIYA

kanbi patel – N

 1. NADAPARA
 2. NAGPARA
 3. NAGRIYA
 4. NANANIYA
 5. NANDASANA
 6. NAR
 7. NARIYA
 8. NARIYANI
 9. NARODIYA
 10. NAVAPARIYA
 11. NAYAKPARA
 12. NESHADIYA
 13. NINDROLA

patel caste in gujarat – O

 1. OGANAJA
 2. ODIYA
 3. ODHVIYA

surname and caste list – P

 1. PURANI
 2. POKAR
 3. PETHAPARA
 4. PETHANI
 5. PESIVADIYA
 6. PATHRA
 7. PATEL
 8. PASAMIYA
 9. PARVADIA
 10. PARSANIYA
 11. PARIYA
 12. PARIKH
 13. PAREYA
 14. PARESA
 15. PARECHHA
 16. PARAJIYA
 17. PAR
 18. PANTOTIYA
 19. PANSARA
 20. PANCHARA
 21. PANCHANI
 22. PANARA
 23. PAN
 24. PALANI
 25. PAIJA
 26. PAGHADAR
 27. PADSHUMBIYA
 28. PADODARA
 29. PADALIYA
 30. PABANI

surname and caste – R

 1. RUPALA
 2. ROKAD
 3. ROJIVADIYA
 4. ROIYANA
 5. RATANPARA
 6. RASAMIYA
 7. RASADIYA
 8. RANSARIYA
 9. RANKJA
 10. RANIPA
 11. RANGAPARIYA
 12. RANGANI
 13. RAMOLIYA
 14. RAMANI
 15. RAKJA
 16. RAKAL
 17. RAJPARA
 18. RAJODIYA
 19. RAJKOTIYA
 20. RAIYANI
 21. RADIYA
 22. RADHESIYA
 23. RACHHDIYA
 24. RABARA
 25. RABADIYA

surname list with caste – S

 1. SUVARIYA
 2. SUTARIYA
 3. SUREJA
 4. SURANI
 5. SUKHATIYA
 6. SOLIYA
 7. SOLADHARA
 8. SODIYA
 9. SOBHANI
 10. SITAPARA
 11. SISOTIYA
 12. SISANGIYA
 13. SIRAVI
 14. SINOJIA
 15. SIHORA
 16. SIDHDHIVALA
 17. SHUREJIA
 18. SHOLADHRA
 19. SHOBHASANA
 20. SHOBHANA
 21. SHIYAT
 22. SHIRA
 23. SHILOJA
 24. SHIJORA
 25. SHIHORA
 26. SHERATHIYA
 27. SHERASIYA
 28. SEKHAT
 29. SEKHALIYA
 30. SEJANI
 31. SAYANI
 32. SAVSANI
 33. SAVRIYA
 34. SAVERA
 35. SAVANI
 36. SAVALIYA
 37. SARSAVADIYA
 38. SARODIYA
 39. SARKHEDI
 40. SARANIYA
 41. SARADVA
 42. SAPRIYA
 43. SAPOVADIYA
 44. SANTOKI
 45. SANJA
 46. SANIJA
 47. SANGHANI
 48. SANEPARA
 49. SANDIYA
 50. SANAVAD
 51. SANARIYA
 52. SANANDIYA
 53. SAMANI
 54. SALAPARA
 55. SAKARVADIYA
 56. SAKARIYA
 57. SAIJA
 58. SAGARVADIYA
 59. SAGAPARIYA
 60. SADRANI
 61. SADHARKIYA
 62. SADAVIYA
 63. SADATIYA
 64. SADARIYA
 65. SADANIYA
 66. SABAPARA

surname caste list – T

 1. TRAPADIYA
 2. TRAMBADIYA
 3. TRAMADIYA
 4. TOGADIYA
 5. TITODIYA
 6. TILVA
 7. TILALA
 8. TIKIRIYA
 9. TIKARIYA
 10. THORIYA
 11. TENTIYA
 12. TALVANIYA
 13. TALAVIYA
 14. TAJAPARA

patel caste category – U

 1. UTESHIYA
 2. UNJIYA
 3. UKANI
 4. UKADIYA
 5. UGHREJA
 6. UBHADIYA
 7. UBHADA

kutchi surnames list – V

 1. VITTHAPARA
 2. VISHRORIYA
 3. VISAPARA
 4. VIRPURA
 5. VIRPARIYA
 6. VIRPARA
 7. VIROJA
 8. VIRMGAMA
 9. VIKANI
 10. VIJAYAT
 11. VIDLOJA
 12. VIDJA
 13. VIDAJA
 14. VELANI
 15. VEKARIYA
 16. VEGADA
 17. VEGAD
 18. VAVAIYA
 19. VASJANIYA
 20. VASDADIYA
 21. VASANIA
 22. VASAMDA
 23. VARSANIYA
 24. VARSADIYA
 25. VARMORA
 26. VARIYA
 27. VARDIYA
 28. VARASADA
 29. VANSDADIYA
 30. VANSAJALIYA
 31. VANANI
 32. VAMJA
 33. VAKANERIYA
 34. VAISHNANI
 35. VAISHANI
 36. VAGHRIYA
 37. VAGHADIYA
 38. VAGADIYA
 39. VADUKIYA
 40. VADSOLA
 41. VADOLIYA
 42. VADHAROKIYA
 43. VADHADIYA
 44. VADGASIYA
 45. VADAVIYA
 46. VADARIYA
 47. VADALIA
 48. VADAKIYA
 49. VACHHANI

patel surname caste – Z

 1. ZALARIYA
 2. ZALAVADIYA
 3. ZANZRUKIYA
 4. ZATAKIYA
 5. ZULASANA

in this article you can find the “leuva patel surname list in gujarati” with a to z. Thanks for reading!!!!

All Gujarat Koli Patel Surname

 • 1. Barayiya
 • 2. Babhaniya
 • 3. Chudashama
 • 4. Dabhi
 • 5. Golani
 • 6. Gohil
 • 7.  Jadav
 • 8 .  Memariya
 • 9. Moradiya
 • 10. Mer
 • 11. Mori
 • 12. Makwana
 • 13 .  Paramar
 • 14. Rathod
 • 15 .  Solanki
 • 16. Sabaliya
 • 17 .  Sarvaiya
 • 18.  Vaja
 • 19 . Vala
 • 20 . Chauhan
 • 21. Kalita
 • 22. Memariya
 • 23. Bhaliya
 • 24. Bhil
 • 25. DODIYA
 • 26. Khat
 • 27. Japadiya
 • 28.  Vegad
 • 29. Vaghela
 • 30.  Shiyal

leuva patel surname list

The leuva patel surname list is a compilation of the surnames of individuals who trace their ancestry to the Indian subcontinent. The surname list was compiled by J.R.R. Tolkien in his book The Lord of the Rings.

The list includes the surnames of the Rohirrim, a people who inhabited Middle-earth during the Third Age. The leuva patel surname list is also significant because it is the first time that a surname list from the Indian subcontinent has been included in a work of fiction.

Patel is a common surname among people of Gujarati and Rajasthani origin in India, as well as among the Indian diaspora worldwide. It is also found among the Hindu communities of Nepal, Bangladesh, and Pakistan. Here is a list of some common surnames among people of the Patel caste:

 • Barot
 • Bhavsar
 • Chaudhary
 • Desai
 • Gohil
 • Joshi
 • Kharadi
 • Makwana
 • Mistry
 • Parmar
 • Patel
 • Rabari
 • Rathod
 • Savani
 • Solanki
 • Suthar
 • Tank
 • Thakkar
 • Vaghela
 • Vasani

It’s worth noting that there are many more surnames in the Patel community, and not all people with these surnames necessarily belong to the Patel caste. The caste system in India has been the subject of much debate and criticism, and it is important to recognize that the use of surnames to categorize people into castes is not only controversial but also inaccurate in many cases.

Conclusion

In conclusion, the lists provided offer a comprehensive compilation of surnames associated with the Patel community, particularly the Kadva Patel and Leuva Patel subgroups, as well as surnames linked with the Koli Patel community. It’s essential to recognize that these lists reflect the diversity and complexity within the community, with surnames varying based on factors such as region, lineage, and personal choice.

Furthermore, while surnames can provide insight into cultural heritage, it’s crucial to approach them with sensitivity, understanding that they may not fully encompass an individual’s identity or background. The caste system in India remains a topic of debate and criticism, and using surnames to categorize individuals can perpetuate stereotypes and inaccuracies.

Ultimately, while surnames may hold significance within certain communities, they should not be used as the sole basis for understanding or categorizing individuals. It’s important to embrace diversity and recognize the complexity of individual identities beyond just their surnames.

Leave a Comment